Pytania i odpowiedzi

 1. Gdzie stosuje się pompy ciepła?

  Pompy ciepła mogą służyć jako jednostki wytwarzające komfortowe ciepło wykorzystane do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budownictwie mieszkalnym oraz przemysłowym. Urządzenia te znajdują również zastosowanie w klimatyzacji, chłodnictwie, procesach technologicznych wykorzystujących chłodzenie jako wytwarzające lub obniżające temperaturę. Wysoką efektywność pomp ciepła HIBERNATUS uzyskuje się w systemach skojarzonych, czyli: grzewczo-chłodniczych.

 2. Jakim aspektom prawnym podlegają instalacje grzewcze współpracujące z pompami ciepła, które wyposażone są w pionowe, gruntowe wymienniki ciepła?

  Prawo wodne (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145 z późniejszymi zmianami)
  Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z późniejszymi zmianami)
  Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami)
  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2012 poz. 647 z późniejszymi zmianami)
  Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami)
  Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

 3. Jaka jest zasada działania sprzęgła cieplnego produkcji HIBERNATUS?

  Sprzęgło ciepła to zbiornik przegrodzony dwoma przeponami. Przepony te umożliwiają utrzymywanie trzech różnych wartości temperatury wody górnego źródła. W najwyższej strefie zbiornika uzyskuje się temperaturę >+55 ºC, w środkowej temperaturę +35-+55 ºC, natomiast w najniższej strefie <+35 ºC. Zastosowana perforacja przepon przeciwdziała samoczynnemu mieszaniu się wody i wyrównywaniu jej temperatury w poszczególnych strefach.

 4. Jakie czynniki mają wpływ na efektywność pompy ciepła?

  Efektywność pompy ciepła zależna jest m.in. od:

  • odpowiedniego doboru pompy ciepła w odniesieniu do zapotrzebowania na ciepło
  • ilości zużytej energii pomocniczej
  • klimatu, obciążenia szczytowe , roczne zapotrzebowanie budynku na ogrzewanie i chłodzenie
  • temperatury źródła ciepła oraz systemu rozprowadzania ciepł
 5. Jakie zalety posiadają suszarnie wykraplające produkcji HIBERNATUS?

  Do zalet suszarni wykraplających należy zaliczyć:

  • hermatyczność procesu suszenia – brak wymiany powietrza z otoczeniem
  • proces w pełni ekologiczny, bezpieczny dla środowiska i samego użytkownika
  • suszenie niskotemperaturowe (max 40°C)
  • lepsza jakość wysuszonych produktów
  • całkowite zautomatyzowanie procesu suszenie
  • znaczne oszczędności energii, ze względu na dużo mniejszą moc zainstalowaną.
 6. Czy firma posiada certyfikat EUCERT?

  Tak, firma HIBERNATUS posiada Certyfikat Europejskiego Instalatora Pomp Ciepła – EUCERT, który jest respektowany w wielu krajach Europy.

 7. W jaki sposób w chłodnicach realizowane jest odszranianie?

  Prawidłowe odszranianie chłodnic produkcji Hibrnatus realizowane jest dzięki grzałkom elektrycznym oraz odpowiedniemu zaprogramowaniu sterownika komory. Program odszraniania powinien być dostosowany do charakteru pracy komory (temperatura wewnątrz, rodzaj produktów, wielkość infiltracji)

 8. Na czym polega konkurencyjność działania firmy HIBERNATUS?

  HIBERNATUS Sp. z o.o. jest najstarszym krajowym producentem pomp ciepła. Oprócz produkcji urządzeń grzewczo-chłodniczych firma oferuje kompleksową usługę projektowania i wykonawstwa instalacji. Firma posiada również własne urządzenia wiertnicze do wykonywania odwiertów pionowych. Posiadany asortyment, własne zasoby, wiedza i doświadczenie pozwalają na kompleksowe wykonanie inwestycji.

KONTAKT

Hibernatus Sp. z.o.o
ul. Iwańskiego 9
34-100 Wadowice
telefon:
+48 33 823 42 94
+48 33 873 95 28
+48 33 873 95 06